Algemene Voorwaarden


Artikel 1:
Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2:
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De strippenkaarten van 5, 10, 15 en 20 keer zijn respectievelijk maximaal 3, 6, 9 en 11 maanden geldig. De maandkaart is 1 kalendermaand geldig vanaf de dag van overeenkomst. De drie maanden kaart is 3 maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst. De half jaarkaart is 6 maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst.

Artikel 3:
De betaling geschiedt via de webwinkel vooraf. Na betaling ontvangt de deelnemer een kwitantie als bewijs van inschrijving en betaling. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Urban Life health Centre behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 4:
Bij het opzeggen van een abonnement (maandelijkse en jaarlijkse) houd a.u.b. rekening met een opzegtermijn van 1 maand gerekend vanaf de startdatum van het abonnement (is ook incasso datum).

Bijvoorbeeld:
Als de incasso elke 10e van de maand plaatsvindt zeg deze dan op
VOOR de 10e van de maand. Er vindt dan nog 1 incasso plaats op de 10e van de huidige maand en de incasso eindigt dan automatisch op de 10e van de volgende maand. Je kan nog een maand gebruik maken van je abonnement.

Zeg je
NA de 10e op van de huidige maand, de incasso heeft dan reeds plaatsgevonden. In dat geval geldt de opzegging voor de incasso datum voor de maand daarop. Je kan nog twee maanden sporten.

Indien je 3 maanden na beeindiging van het incasso abonnement opnieuw het abonnement wenst te activeren, dan wordt 20 euro administratie kosten in rekening gebracht.

Artikel 5:
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Urban Life health Centre aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Urban Life health Centre is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Urban Life health Centre dienen te worden vergoed.

Artikel 6:
Bij zwangerschap of ziekte kan met overlegging van medische verklaring arts/specialist in overleg tussen deelnemer en Urban Life health Centre het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 7:
Urban Life health Centre behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen.
Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via flyers in de studio en via www.UrbanLifehealthCentre .nl. Tijdens de school zomervakantie geldt een aangepast lesrooster.

Artikel 8:
Urban Life health Centre behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 9:
De reservering van de yoga les kunt u via het reserveringssysteem 6 uur voorafgaand aan de les gratis annuleren.

Artikel 10:
Urban Life health Centre zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer enUrban Life health Centre is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11:
Leden van Urban Life health Centre zijn uitgesloten van externe marketing acties / aanbiedingen zoals Groupon. Deze geldt alleen voor personen die nog geen proefles/workshop/rittenkaart/abonnement bij Urban Life health Centre hebben gekocht.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Urban Life health Centre is Nederlands recht van toepassing.